Lista aktualności Lista aktualności

Nabywamy lasy i grunty przeznaczone do zalesienia

Lasy Państwowe są zainteresowane nabywaniem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Realizując zapisy Zarządzenia nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 30 grudnia 2021 roku, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubichowo informuje na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2021 r poz. 1275), iż jest zainteresowany zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia, położonych w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa.

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Lubichowo oraz lokalizację proponowanych do sprzedaży gruntów, można zweryfikować w internetowym Banku Danych o Lasach - https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

Oferowane do sprzedaży grunty:

  • powinny być własnością lub współwłasnością sprzedającego (w przypadku współwłasności ofertę muszą złożyć wspólnie wszyscy współwłaściciele),
  • powinny mieć założoną księgę wieczystą (wg ewidencji gruntów muszą to być grunty oznaczone jako Ls),
  • powinny mieć uregulowany stan prawny,
  • nie mogą być obciążone na rzecz osób trzecich,
  • nie mogą być przedmiotem sporów granicznych,
  • powinny mieć ustalone w terenie granice.

Ze względu na ilość środków jakimi dysponuje nadleśnictwo preferowane będą oferty sprzedaży dotyczące lasów przylegających do tych pozostających aktualnie w zarządzie nadleśnictwa, a dopiero w następnej kolejności będą rozpatrywane i realizowane pozostałe oferty.

Ponadto Nadleśnictwo informuje, że zgodnie z zapisami art. 37 ustawy o lasach, nabycie lasu i gruntu przeznaczonego do zalesienia może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a cena zakupu nie może być wyższa od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Oferty sprzedaży z podaniem proponowanej ceny, należy składać osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Lubichowo lub listownie na adres: Nadleśnictwo Lubichowo ul. Leśna 12, 83-240 Lubichowo lub elektronicznie na adres e-mail: lubichowo@gdansk.lasy.gov.pl

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

/58/ 58 85 474 bądź /58/ 58 85 323.