Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o przetargu [AKTUALIZACJA- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty]

„Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - leśniczówki Kałębnica wraz z budową zbiornika bezodpływowego (szamba)”

Nr postępowania: ZG.270.1.4.2021

[AKTUALIZACJA z dnia 03.09.2021 r.]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

[AKTUALIZACJA]
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
pismo ZG.270.1.4.2021 z dnia 24.08.2021 r.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.),, zwanej dalej ”ustawą Pzp”. Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - leśniczówki Kałębnica wraz z budową zbiornika bezodpływowego (szamba)”

 

Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 24.08.2021r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 24.08.2021r. o godz. 10:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie ”Oferta/ Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Wszystkie załączniki do ogłoszenia do pobrania poniżej.