Wydawca treści Wydawca treści

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)

Lasy RDLP w Gdańsku, w tym lasy Nadleśnictwa Lubichowo posiadają certyfikat FSC, stwierdzający prowadzenie odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

Jednym z wymogów certyfikacji FSC jest wyznaczenie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych, tzw. HCVF –jest to skrót od angielskiego tłumaczenia High Conservation Value Forests.

Wśród lasów HCVF wymienia się następujące kategorie:

  • obszary chronione,
  • ostoje zagrożonych i ginących gatunków,
  • ostoje gatunków endemicznych,
  • obszary sezonowych koncentracji cennych gatunków,
  • kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej,
  • rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy,
  • lasy wodochronne,
  • lasy glebochronne,
  • lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności,
  • lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności.

W warunkach Nadleśnictwa Lubichowo większość tych lasów jest uznana w drodze decyzji Ministra Środowiska za lasy ochronne lub pokrywają się z już istniejącymi formami ochrony przyrody.

 

RDLP Gdańsk prowadzi konsultacje społeczne w sprawie typowania nowych powierzchni lasów o szczególnych walorach przyrodniczych, gdzie swoje propozycje może zgłosić każdy zainteresowany.

 

 

Lasy HCVF nie są formą ochrony przyrody w rozumieniu „Ustawy o ochronie przyrody"

 

Materiały do pobrania:

kategoria 1.1 obszary chronione

kategoria 2 kopmpleksy leśne odgrywające znaczącą  rolę w krajobrazie

kategoria 3 obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

kategoria 4.1 lasy wodochronne

kategoria 4.2 lasy glebochronne

kategoria 6 lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności