Ochrona lasu Ochrona lasu

Konsultacje społeczne- DIMILIN 480 SC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku ogłasza rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych w związku z wystąpieniem do FSC z wnioskiem o zgodę na użycie środka ochrony roślin Dimilin 480 SC, który zawiera substancję czynną – diflubenzuron niezalecaną przez FSC.

Po zapoznaniu się z ogłoszeniem prosimy o zgłaszanie ewentualnych merytorycznych uwag odnośnie użycia przez RDLP w Gdańsku środka ochrony roślin – Dimilin 480 SC w celu ograniczania szkodników pierwotnych sosny. Uwagi prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do 25.IV.2014 r., pocztą tradycyjną na adres RDLP w Gdańsku ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19 lub elektronicznie na adres ochrona@gdansk.lasy.gov.pl.Wszelkie informacje na ten temat zostaną Państwu udzielone pod nr tel. +48583212212, +48583212212.

     1. Informacje ogólne

FSC – Forest Stewardship Council A.C. jest międzynarodową organizacją promującą odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi świata. Skupia właścicieli i zarządców lasów, organizacje społeczne i przyrodnicze, firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego, sieci handlowe oraz osoby prywatne, zainteresowane odpowiedzialną gospodarką leśną.

Posiadacze certyfikatu FSC muszą spełnić szereg warunków i kryteriów, które w przypadku posiadaczy lasów zapisane są w Krajowym Standardzie Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej w Polsce. RDLP w Gdańsku posiada certyfikat FSC od 1997 r. Jednym z elementów ww. standardu jest stosowanie i prowadzenie odpowiedniej polityki w zakresie stosowania środków ochrony roślin (tzw. Polityki pestycydowej). W ramach tej polityki FSC stworzyło własną listę substancji czynnych, których nie mogą stosować posiadacze certyfikatu FSC. Jest to wewnętrzna lista FSC niepokrywająca się z przepisami krajowymi oraz przepisami Unii Europejskiej. Na liście tej znajduje się substancja aktywna diflubenzuron, która wchodzi w skład środka ochrony roślin Dimilin 480 SC. W przypadku konieczności użycia takiego środka ochrony roślin przez posiadacza certyfikatu FSC musi on ubiegać się o specjalną derogację, której elementem są konsultacje społeczne.

2.    Charakterystyka środka

Środek ochrony roślin Dimilin 480 SC jest zarejestrowany do użycia w UE i Polsce na mocy Decyzji MRiRW nr R-214/2011d z dnia 12.07.2011 r., która zmienia pierwotną Decyzję nr R-5/2008 z 22.01.2008 r. (etykieta środka będąca integralną częścią ww. Decyzji dostępna jest na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wyszukiwarce pod adresem http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin).

Dimilin 480 SC jest dopuszczony do użycia i powszechnie stosowany od lat w Europie i Polsce na terenie sadów, pieczarkarni oraz na obszarach leśnych. W latach 2012 i 2013 środek ten zastosowany był na terenie RDLP w Gdańsku na powierzchni 3,3 tyś. ha.  Na terenach leśnych wykorzystywany jest do zwalczania szkodników pierwotnych sosny (brudnica mniszka, barczatka sosnówka, borecznik sosnowiec). Max. dawka środka na 1 ha lasu wynosi  0,15 l, (w przypadku sadów dawka wynosi od 0,2l do 0,4l). Należy również zauważyć, że w sadach środek może być stosowany 2 razy w roku, natomiast na terenach leśnych stosowany jest raz w roku.

Środek jest nieszkodliwy dla pszczół w dawce poniżej 0,375 l/ha, czyli okres prewencji dla pszczół po zastosowaniu dawki 0,15 l/ha nie obowiązuje.

Inaczej mówiąc środek jest nieszkodliwy dla pszczół przy dawce stosowanej w lasach. Okres karencji dla runa leśnego, czyli czas od oprysku do spożycia, jaki musi upłynąć wynosi 24 godz.    

3.    Zakres zastosowania środka na terenie RDLP w Gdańsku

Derogacja przyznana RDLP w Gdańsku będzie pozwalała na użycie przedmiotowego środka na terenach leśnych na terenie tut. Dyrekcji przez okres 5 lat.  W chwili obecnej wysokie zagrożenie od: brudnicy mniszki, barczatki sosnówki, boreczników, utrzymuje się na terenie Nadleśnictw Kaliska, Kościerzyna, Lipusz i Lubichowo. Wg materiałów prognostycznych zebranych na jesieni ub. r. do wykonania zabiegu kwalifikowanych jest w 2014 r. ok. 3,7 tyś. ha. Obszary te będą na wiosnę monitorowane przez służby ochrony lasu i po wykonaniu tego monitoringu zostanie podjęta ostateczna decyzja o zabiegu i jego ostatecznej powierzchni. W chwili obecnej nie można przewidzieć tego czy gradacje tych owadów wystąpią w kolejnych latach i na jakich obszarach, zostanie to kreślone po monitoringu przeprowadzonym na jesień 2014 r.
Być może, że w kolejnych latach zabieg nie będzie konieczny

Zabieg oprysku zostanie wykonany metodą agrolotniczą, tylko na terenach leśnych. Przy wykonywaniu zabiegu będą przestrzegane wszystkie przepisy wynikające z obowiązującego w tym zakresie prawa Polskiego i UE.  Wszystkie właściwe merytorycznie i administracyjnie organy administracji Rządowej i Samorządowej zostaną powiadomione o zabiegu.
Na czas zabiegu będzie wprowadzony czasowy zakaz wstępu do lasu.

4.    Konieczność zastosowania środka

Konieczność zastosowania Dymilinu 480 SC w celu ograniczania populacji szkodników pierwotnych sosny jest następująca:

1.    Prognoza zagrożenia od szkodników pierwotnych sosny na 2014 r. dla RDLP w Gdańsku wykazuje jednoznacznie wysokie zagrożenie od ww. szkodników z możliwością redukcji ich populacji tylko zabiegiem agrolotniczym,

2.    w chwili obecnej nie ma innego skutecznego środka zarejestrowanego w Polsce, akceptowanego przez FSC do zwalczania barczatki sosnówki, brudnicy mniszki i boreczników.

Więcej informacji o certyfikacji FSC oraz dokumenty źródłowe znajdą Państwo na stronie www.fsc.pl.