Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Lubichowo z siedzibą w Lubichowie przy ul. Leśna 12; 83-240 Lubichowo

Siedziba Nadleśnictwa Lubichowo mieści się w budynku przy ul. Leśnej 12 w miejscowości Lubichowo. Siedziba składa się z 2 budynków:

  1. budynek główny, w którym mieszczą się pomieszczenia biurowe
  2. budynek edukacyjny, w którym znajduje się sala edukacyjna

Budynki nie są ze sobą połączone korytarzem. Dzieli je parking z krawężnikami.

Budynek główny posiada 3 kondygnacje użytkowe (w tym podpiwniczenie na poziomie -1).
W budynku może przebywać 70 osób jednocześnie. Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 07:00 – 15:00.

Wejście główne do siedziby znajduje się od strony parkingu i usytuowane jest na poziomie
9 schodków przed drzwiami głównymi (4 + 5 stopni). Budynek nie posiada podjazdu lub windy do wejścia głównego przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Wejście boczne znajduje się od strony parkingu i usytuowane jest na poziomie chodnika z krawężnikiem.
Za drzwiami znajduje się 7 schodków na klatce schodowej, które prowadzą na korytarz, skąd prowadzi wejście na wprost do sekretariatu

Wejście do budynku edukacyjnego mieści się na poziomie "0" (przeszkoda w postaci 1 stopnia) z poziomu parkingu, gdzie umieszczone są wysokie krawężniki. Wejście do budynku możliwe jest jedynie dla osób uprawnionych np. po uprzednim umówieniu spotkania.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym parkingu przed budynkiem głównym, na którym jest wydzielone miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się ono po prawej stronie parkingu. Miejsce oznaczono stosownym znakiem pionowym.

Wejście główne w budynku siedziby prowadzi do wiatrołapu, skąd drzwiami na lewo prowadzi korytarz do sekretariatu w pokoju nr 3, znajdującego się po lewej stronie korytarza (3 drzwi od wejścia).
W sekretariacie dokonuje się rejestracji Gościa, którzy są doprowadzani na miejsce spotkania przez osobę, z którą byli umówieni.

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku możliwe jest tylko na poziomie "0"
w budynku głównym oraz w budynku edukacyjnym. Nie ma możliwości poruszania się przez osoby niepełnosprawne po wyższych poziomach.

Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

Korytarze przebiegają na różnych poziomach przez długość całego piętra. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

W budynku głównym nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się w budynku edukacyjnym. Wejście znajduje się od strony Sali- po jej prawej stronie, skąd z korytarza należy skierować się na prawą stronę.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza (na miejscu lub online) pod warunkiem umówienia wizyty i zgłoszenia takiej potrzeby co najmniej 3 dni wcześniej.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na nr +48 +48 58 58 85 323 lub e-mailowo na adres lubichowo@gdansk.lasy.gov.pl