Asset Publisher Asset Publisher

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF (Hight Conservation Vaule Orestes) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń "Grupa Robocza FSC - Polska".

 

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych są przyporządkowane do poszczególnych kategorii:

HCVF 1 Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych
HCVF 1.1. Obszary chronione
HCVF 1.1.a lasy w rezerwatach
HCVF 1.1.b lasy w parkach krajobrazowych
HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków
HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej
HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy
HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej
HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej
HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych
HCVF 4.1. Lasy wodochronne
HCVF 4.2. Lasy glebochronne
HCVF 5. Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności - kategoria nie ma zastosowania w warunkach Polski
HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

  • Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce - plik do pobrania w formacie PDF pod artykułem
  • Powierzchnia poszczególnych kategorii lasów HCVF w Nadleśnictwie Lubichowo. Tabela do pobrania w formacie PDF pod artykułem
  • Rozmieszczenie lasów HCVF w Nadleśnictwie Lubichowo - poniżej pliki do pobrania:

kategoria 1.1 obszary chronione

kategoria 1.2 ostoje zagrożonych i ginących gatunków - do użytku wewnętrznego

kategoria 2 kompleksy leśne odgrywające znaczącą  rolę w krajobrazie

kategoria 3 obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

kategoria 4.1 lasy wodochronne

kategoria 4.2 lasy glebochronne

kategoria 6 lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności

Uczestnictwo osób i instytucji w procesie typowania nowych powierzchni hcvf oraz wnoszenia uwag i wniosków dotyczących istniejących powierzchni hcvf. 

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi oraz własne propozycje dotyczące nowych obszarów HCVF można nadal zgłaszać do Nadleśnictwa oraz do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.

Osobą do kontaktu w tej sprawie z ramienia Nadleśnictwa Lubichowo jest Radosława Krysiak:

Osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane wyznaczaniem powierzchni leśnych o szczególnych walorach przyrodniczych – HCVF-  zapraszamy do konsultacji.


Wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące powyższych obszarów prosimy zgłaszać do Radosławy Krysiak: