Lista aktualności Lista aktualności

projekt dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

„Realizacja zadań z zakresu ochrony przyrody w Nadleśnictwie Lubichowo”

Nadleśnictwo Lubichowo realizuje projekt dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Realizacja zadań z zakresu ochrony przyrody w Nadleśnictwie Lubichowo”

Koszt kwalifikowany Zadania: 75 740,00 zł

Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: dotacja w kwocie 28 400,00 zł

 

Odnośnik na stronę WFOŚ Gdańsk : https://wfos.gdansk.pl

 

Opis zadania:

Na terenie Nadleśnictwa Lubichowo położone są rezerwaty przyrody „Jezioro Udzierz” i „Zdrójno”. Zgodnie z zadaniami ochronnymi zatwierdzonymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wykonano prace gospodarcze.

Rezerwat „Jezioro Udzierz”- dla zachowania bezpieczeństwa użytkowników, zdemontowano uszkodzoną kładkę. Usunięto barierki, stopniowo demontowano podest i podpory. Prace były uzależnione od wysokości poziomu wody. Rozbiórkę zrealizowano w październiku.

Rezerwat „Zdrójno”- prace wskutek ekspansji świerka następuje tutaj zmiana składu gatunkowego boru sosnowego. Aby zapobiec temu procesowi i wspomóc odnowę boru, usunięto naloty i podrosty świerkowe a także drzewa z górnej warstwy drzewostanu. W miejscach gdzie są łęgi jesionowo-olchowe usuwano gatunki obce świerka i sosnę. Uprzątniętą powierzchnię przygotowano do posadzenia nowych drzew. W tym celu wykonano orkę a w miejscach niedostępnych dla ciągnika przygotowano ręcznie powierzchnię, przekopując kwadraty 40/40cm. Na areale wielkości 1,87 ha posadzono: dęba, olchę, graba, lipę. Są to gatunki zgodne z siedliskiem tego obszaru.
W celu ochrony nasadzeń przed zwierzyną, wykonano ogrodzenie siatką leśną. Kolejnym zadaniem w rezerwacie „Zdrójno” jest utrzymanie łąki we właściwej strukturze agrarnej. Tutaj oczyszczono 0,85 ha powierzchnię z odrośli drzew i krzewów a także skoszono teren- po okresie kwitnienia potencjalnych gatunków chronionych. Wszystkie prace przebiegały wieloetapowo w miesiącu wrześniu, październiku i listopadzie. Tereny objęte pracami położone są w leśnictwie Długie i Brzeźnica.

Drzewostany w rezerwacie, wymagają przebudowy w kierunku naturalnych fitocenoz boru sosnowego z płatami łęgu jesionowo- olchowego. Dzięki podjętym działaniom wykonanym na powierzchni 1,87 ha osiągnięto zamierzony cel. Wprowadzono gatunki zgodne z siedliskiem co pozwoli na stopniową regenerację rezerwatu przyrody. Dzięki działaniu ochronnemu polegającemu na usuwaniu odrośli i wykoszeniu łąki (0,85 ha) zapobiega się zniszczeniu obszaru z potencjalnie występującymi roślinami chronionymi.