Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Nadleśnictwo Lubichowo - OHZ LP Czarne

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r.

Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie

  1. Obwody łowieckie nr 137 i 143 zostały wyłączone z dzierżawy Zarządzeniem MLiPD z dnia 12 października 1965 roku (MP nr 59 z 06.11.1965r.) w sprawie ośrodków dewizowych LP.
  2. Porozumienie z dnia 28 listopada 1997 roku, pomiędzy przedstawicielami wojewodów i ZW PZŁ określiło podział RDLP w Gdańsku na 8 łowieckich rejonów hodowlanych.
  3. Obwody nr 137 i 143 zostały ujęte w IV Rejonie Hodowlanym (aktualnie V Lubichowski RH) i zostały zakwalifikowane odpowiednio jako obwód słaby i dobry.
  4. Od 1 kwietnia 2013 roku, na podstawie uchwały 380/XIX/12 z dnia 28.05.2012 r. Sejmiku Woj. Pomorskiego, oba obwody połączono w jeden obwód - nr 262 o pow. całkowitej 13 487 ha w tym leśnej 8560 ha.
  5. Obwód 262 stanowi OHZ Leśnictwo Czarne i usytuowany jest na wschodnim krańcu  Nadleśnictwa Lubichowo. Tym samym stanowią wschodni kraniec Borów Tucholskich, jednego z największych w Europie zwartego kompleksu leśnego.

Rozkład siedlisk, a więc zasobności pokarmowej żeru naturalnego, ale też i miejsc ostoi oraz spokoju (BMw, Bw, BMb) stanowią, że bardziej atrakcyjnym jest część dawnego obwodu 143, natomiast areały dawnego 137-go zawierają większą mozaikę pól i lasów, śródleśnych łąk, więc lepsze warunki żerowania.

Przewaga siedlisk borowych (ca 80%) a także długie cykle urodzaju nasion gatunków ciężkonasiennych (3-5 lat) wymusza intensywny sposób prowadzenia gospodarki łowieckiej, łącznie z całorocznym dokarmianiem zwierzyny.

Migracja zwierzyny (jeleń, dzik i częściowo daniel) „zasilają" sąsiadów, którzy skrzętnie z tego korzystają. Utrudnia to też inwentaryzację i planowanie.
W 2008 roku oddano do użytku północny odcinek A-1, która utworzyła barierę migracyjną w kierunku wschodnim (wykonane przejścia dla zwierzyny nie rozwiązują jej problemów), co poprawia stabilność populacji jeleni i dzików w okresie jesienno-zimowym ale zwiększa też konieczność intensyfikacji zabiegów ochronnych w drzewostanach jak również dokarmiania zwierzyny.
 

Cały Ośrodek Hodowli Zwierzyny leśnictwa Czarne zawiera się w obszarach NATURA 2000 (OSO Bory Tucholskie).


Szkody łowieckie - procedura zgłaszania

Nadleśnictwo Lubichowo kierując się należytym biegiem spraw dotyczących szacowań szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych na terenie obwodu łowieckiego wchodzącego w skład zarządzanego Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych "Czarne", w związku z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1173 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. z 2019 poz. 776) informuje, że zgłoszenia szkód od zwierzyny występujące na terenie w/w należy kierować bezpośrednio w formie:

a) papierowej na adres:

Nadleśnictwo Lubichowo

ul. Leśna 12

83-240 Lubichowo

lub

b) elektronicznej na adres e-mail:

lubichowo@gdansk.lasy.gov.pl

Z uwagi na przepisy prawa powszechnego Nadleśnictwo Lubichowo przypomina, że wnioski składane przez poszkodowane osoby w swojej treści zawierać muszą w szczególności takie dane jak (art. 46 ust. 4 ustawy):

- imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych,

- wskazanie miejsca wystąpienia szkody,

- wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Celem ułatwienia dokonywania zgłoszenia poniżej do pobrania druk.