Rezerwaty Rezerwaty

Rezerwat "Jezioro Udzierz"

Samo jezioro położone w oddaleniu od ruchliwych dróg, trudno dostępne jest bardzo dogodnym miejscem lęgów i odpoczynku licznego ptactwa

Celem zachowania zróżnicowanej gatunkowo i ilościowo ornitofauny, flory oraz interesujących zbiorowisk roślinnych, także części otaczających je szuwarów, torfowisk i łąk, w 2000 roku utworzono rezerwat „Jezioro Udzierz".

Całkowita powierzchnia rezerwatu wynosi 229,88 ha.
Samo jezioro położone w oddaleniu od ruchliwych dróg, trudno dostępne jest bardzo dogodnym miejscem lęgów i odpoczynku licznego ptactwa- zainwentaryzowano 70 gat. w tym 34 lęgowe.
Szata roślinna liczy ponad 500 gatunków roślin naczyniowych.

Średnia głębokość wynosi 0,5m, a maksymalna 2,1m. Wypłycenie zbiornika w znaczącym stopniu przyspieszone zostało w wyniku przekształceń antropogenicznych (związanych z działalnością człowieka), zachodzących w jego otoczeniu. Należy do nich przede wszystkim:

  • rozbudowany system rowów melioracyjnych;
  • wykopanie kanału łączącego Udzierz z jeziorem Rumacz;
  • największe konsekwencje hydrologiczne wiążą się jednak ze skierowaniem wód Mątawy bezpośrednio do jeziora Mątasek z pominięciem jeziora Udzierz, co pozbawiło ten ostatni zbiornik około 20% zasilania.

W związku ze zmianami stosunków wodnych na tym obszarze, jezioro Udzierz straciło dawną przepływowość. Badania hydrotechniczne potwierdzają niestety ograniczone możliwości samooczyszczania.
Bezpośrednim zagrożeniem, dla jakości wody są dopływy azotanów i fosforanów z terenów użytkowych rolniczo znajdujących się w zlewni jeziora.
Po utworzeniu tu rezerwatu przyrody rozpoczęto próby zastopowania bardzo szybkiego procesu degradacji zbiornika wodnego wprowadzając dwa gatunki ryb słodkowodnych (amura i tołpygi) mając nadzieje, że uda się spowolnić proces zarastania jeziora. Niestety proces ten został zachwiany przez bardzo silną presje lokalnych kłusowników, którzy w zastraszającym tempie odławiali wpuszczone ryby.

Zobacz obiekt na mapie