Rezerwaty przyrody

Na powierzchni 10 ha chroni się: krajobraz ekologiczny, nietypowe na tym terenie drzewostany, rzadkie rośliny zielne. Bezpieczną przestrzeń znalazły tutaj zwierzęta.

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej.

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.