Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m sześć. drewna.

Pozyskane drewno pochodzi z:

  • cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
  • cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

Przeczytaj więcej na www.lasy.gov.pl.

Dobra jakość surowca drzewnego powodują, że nadleśnictwo jest jednostką wysokotowarową.

Nadleśnictwo Lubichowo, nie licząc drobnych fragmentów, stanowi zwarty kompleks drzewostanów. Duża lesistość, zwartość, brak konkurencyjnego frontu pracy dla miejscowej ludności, mnogość tartaków i innych zakładów produkcji drzewnej– tworzą korzystne warunki przyrodniczo–techniczne dla prowadzenia gospodarki leśnej.


Liczne klęski (gradacje szkodników owadzich oraz pożary) jakie miały miejsce w historii Borów Tucholskich skutkują tym, iż na znacznym areale w powierzchniowo– miąższościowej tabeli klas wieku wysoki udział stanowi IV klasa. Wiąże się z tym wysoki udział sortymentów średniowymiarowych w pozyskiwanej masie drewna.
Średnioroczne wskaźniki nadleśnictwa są dosyć wysokie bowiem etat cięć wynosi ca 100 tys. m3, a odnowienia i zalesienia prowadzone są na powierzchni około 200 ha.