Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa zdecydowanie przeważają siedliska borowe z dominacją sosny.

Nadleśnictwo Lubichowo położone jest w jednym regionie nasiennym – 305 – mateczny dla Sosny zwyczajnej;
Według funkcji lasów, Nadleśnictwo Lubichowo można podzielić na:

  • Rezerwaty 0,9% pow. leśnej;
  • Lasy ochronne – 14,9% pow. leśnej;
  • Lasy gospodarcze – 84,2% pow. leśnej.

Grunty nadleśnictwa składają się ze 108 kompleksów przy czym kompleks zasadniczy zajmuje 98,8% pow.

Udział siedlisk leśnych

W strukturze siedliskowej lasów przeważa bór świeży (Bśw). Stanowi on aż 66 % powierzchni lasów.

Układ klas wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

  

Wykres poniżej przedstawia wzrost zasobności lasów nadleśnictwa w ostatnich dziesięcioleciach: